X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Zarząd LGD

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w statucie, należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW w tym przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii.

Skład Zarządu LGD 2014-2020 (pobierz)

Skład Zarządu LGD 2007-2013 (pobierz)

Zespół Konsultacyjny ds. samorządów

Na podstawie par. 28, ust. 10, pkt. 16, w dniu 21.01.2016 r., nowy zarząd postanowił powołać Zespół, którego zadaniem będzie doradzanie Zarządowi w sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządów w ramach LGD oraz z tego względu strategii działania Zarządu, podejmowanych działań, sposobów i metod działania.

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. samorządów (pobierz)


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-10-20 09:52)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".