X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
O nas

O Partnerstwie Ducha Gór

Nazwa LGD i forma prawna

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór jako stowarzyszenie zostało zarejestrowano w KRS 13.01.2009 r. pod nr 0000321321. Utworzone zostało na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173 j.t.). Forma prawna została utrzymana w nowej ustawie o rozwoju lokalnym. To szczególnego rodzaju stowarzyszenie, gdzie obok osób fizycznych, członkami zwyczajnymi mogą być także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem województw). Nadzór sprawuje marszałek województwa. W takim stowarzyszeniu, obok walnego zebrania członków, zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej, funkcjonuje dodatkowy organ jakim jest rada, która podejmuje decyzje w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach LSR.

Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Ducha Gór powstało w 2006 r. w wyniku inicjatywy 34 osób, które stały się fundatorami Fundacji Partnerstwo Ducha Gór.

Celem fundacji była integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, podniesienia jakości życia mieszkańców oraz stworzenia spójnego programu zrównoważonego rozwoju obszaru gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn (w latach 2006-2008). W latach 2007-2008 partnerstwo jako fundacja zrealizowało duży projekt w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, który obejmował:  

- projekt badawczy: inwentaryzacja zasobów naturalnych, historycznych i zasobów ludzkich,
- działania edukacyjne dla mieszkańców wsi: szkolenia i warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii oraz wiedzy o regionie, produktu lokalnego, tworzenia marki lokalnej.
- działania promocyjne – promowanie producentów lokalnych na targach krajowych
i międzynarodowych, współfinansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość np. kiermaszy, wydanie niniejszego przewodnika oraz uruchomienie portalu www.duchgor.org. Ponadto fundacja prowadzi działania edukacyjne na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych na rozwój mikroprzedsiębiorczości i rozwijania działalności pozarolniczej oraz kształci liderów lokalnych. Fundacja współpracuje również z lokalnymi społecznościami i samorządami w zakresie opracowania Planów Odnowy Miejscowości i Lokalnej Strategii Rozwoju.

W 2008 roku do partnerstwa przystąpiły gminy Jeżów Sudecki i Karpacz.

W dniu 03.11.2008 r.  Partnerstwo Ducha Gór zmieniło formę prawną na stowarzyszenie, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn.. zm.), ustawą z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005)

W 2015 roku do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy: Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice oraz Jelenia Gór.


Zapraszamy serdecznie do współpracy instytucje, uczelnie, organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup młodzieży, środowisk kobiecych oraz firmy, mające siedziby na terenie 5 gmin partnerskich lub obejmujących swoim działaniem teren tych gmin, by docelowo tworzyć spójny program rozwoju - Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Partnerstwa Ducha Gór, wraz z jej bogactwem naturalnym jakim są: Karkonosze, pałace i zamki, ale również lokalni rzemieślnicy i producenci lokalnych przysmaków.

Zasady przystępowania do partnerstwa znajdziecie Państwo w statucie stowarzyszenia w zakładce „sposób przystąpienia do LGD”

W zakładce "deklaracja członkowska" znajdują się również wzory dokumentów niezbędnych do przystąpienia do partnerstwa. 

Zapraszamy do współpracy!

 

Gminy Partnerskie:

Miasto Karpacz

www.karpacz.pl

Gmina Mysłakowice

www.myslakowice.pl

Gmina Janowice Wielkie

www.janowicewielkie.eu

Gmina Podgórzyn

www.podgorzyn.pl

Miasto Kowary

www.kowary.pl

Miasto Szklarska Poręba:

www.szklarskaporeba.pl

Miasto Piechowice:

www.piechowice.pl

Miasto Jelenia Góra:

www.jeleniagora.pl


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-02-24 12:58)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".