X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
AKADEMIA ROZWOJU DUCHA GÓR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór rozpoczyna realizację Projektu w ramach Priorytetu 9 – 9.5, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Akademia Rozwoju Ducha Gór. Projekt jest skierowany do uczniów klas IV – VI. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne. W projekcie biorą udział szkoły: Szkoła Podstawowa w Ściegnach, Szkoła Podstawowa  w Kostrzycy oraz Szkoła Podstawowa w Czernicy.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".