X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Informacje o Osi IV LEADER

INFORMACJE O PROGRAMIE LEADER

Program Leader realizowany jest w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004 roku. LEADER jest częścią większego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), określony jako tzw. Oś 4 – Leader w tym Programie. PROW jest jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które określają sposób wykorzystania środków unijnych w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. Ich mieszkańcy mogą korzystać także z innych programów operacyjnych.

PROW określa warunki, na jakich różni Beneficjenci – osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i domownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne – gminy, organizacje pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także parafie mogą korzystać ze środków programu.

Środki w PROW podzielone są na tzw. Osie, a te z kolei na tzw. Działania. Z punktu widzenia Programu Leader ważne są Działania Osi 4 czyli wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), za pomocą których finansowane są Małe Projekty oraz działania wynikające z Osi 3 PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi.
O środki z PROW należy zabiegać składając projekty w odpowiednich instytucjach pośredniczących - W naszym przypadku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD)  lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) . Dodatkowo o środki z PROW można zabiegać składając projekty do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Beneficjenci Działań Osi 3 mogą też realizować swoje projekty, wnioskując bezpośrednio do instytucji wdrożeniowych, z pominięciem LGD. Ponadto mieszkańcy obszaru LGD mogą uzyskać dodatkowe dofinasowanie poprzez LGD, nawet jeżeli wnioskowali lub wnioskują do UMWD lub ARiMR,


Społeczność wiejska z terenu LGD (w naszym przypadku obszaru gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Jeżów Sudecki i Karpacz), powołała specjalną organizację – Lokalna Grupa Działania (LGD) Partnerstwo Ducha Gór. Nasze LGD opracowało Lokalną Strategię Rozwoju - LSR. W tej Strategii LGD zawarło, jakie rodzaje projektów preferuje dla jej realizacji oraz określiło sposób oceny projektów. Strategia ta została zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski.

Już niebawem będziemy przyjmować projekty od Beneficjentów i dokonywać oceny ich zgodności ze Strategią. Projekty do dofinansowania będziemy wybierać wg określonych w naszej Strategii kryteriów oceny i przekazywać stworzone listy rankingowe do odpowiednich instytucji wdrożeniowych, gdzie projekty, w kolejności podanej na listach,  poddawane będą ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie będą zawierane umowy z Beneficjentami.
 
W Strategii podano podstawowe informacje, kto i na jakich warunkach może zgłaszać projekty do LGD Partnerstwo Ducha Gór. Szczegóły znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl, www.prow.dolnyslask.pl, www.duchgor.org, w zakładce PROW 2007-2013 lub Leader.

Już dziś warto zaangażować się w działania związane z Programem Leader, zwłaszcza gdy jest się zainteresowanym pozyskaniem środków finansowych z tego Programu!


Każdy potencjalny Beneficjent może być członkiem Lokalnej Grupy Działania. Będąc członkiem LGD możesz uczestniczyć w przyjęciu LSR i w jego zmianach. Masz też wpływ na działalność LGD, wybór jego władz, a tym samym Rady – ciała, które podejmować będzie decyzje o wyborze projektów i ich pozycji na listach kierowanych do instytucji wdrożeniowych.

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".