X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
Nowa zakładka na stronie: INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA

Zapraszamy do zapoznania się nową zakładką na naszej stronie: INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA - znajdą tam Państwo interpretacje i wyjasnienia, ułatwiajace zrozumienie i doprecyzowujące zapisy obowiązującego Rozporządzenia:

 • Dotyczy: dofinansowania w ramach działańzwiązanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego (POBIERZ)
 • Dotyczy: interpretacji dla działalności gospodarczych (POBIERZ)
 • Dotyczy: kwalifikowalności kosztów dla wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (POBIERZ)
 • Dotyczy: limitu na zakup środków transportu, możliwości zakupu nieruchomości oraz warunku prowadzenia działalności w wymaganym czasie (POBIERZ)
 • Dotyczy: możliwości otrzymania pomocy na realizację operacji przez wspólnotę mieszkaniową (POBIERZ)
 • Dotyczy: możliwości realizacji opreacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z łączeniem dofinansowania z pożyczkami a kwalifikowalnością kosztów (POBIERZ)
 • Dotyczy: obowiązku zamieszczania plakatu lub tablicy informacyjnejdla beneficjentów PROW (POBIERZ)
 • Dotyczy: Rozwijania działalności gospodarczej (POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia kosztów kwalifikowalnych środków transportu w ramach poddziałania 19.2 (POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (POBIERZ)
 • Dotyczy: wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczej (POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (POBIERZ)


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

<<< powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".